Všobecné obchodní podmínky[:en]IUMP – TOS Page[:de]IUMP – TOS Page[:fr]IUMP – TOS Page[:es]IUMP – TOS Page

Všeobecné obchodní podmínky internetové televize ZooCam.info platné od 1.4. 2017

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetové televize ZooCam.info, provozovatel Brofi s.r.o. Pičín 29, PSČ: 262 25
IČ: 02940035 DIČ: CZ02940035, zapsán u Městského soudu v Praze, C 247663 (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb internetové televize ZooCam.info uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetové televize na adrese www.zoocam.info (dále jen „webová stránka“).

1.2. Tyto VOP internetové televize ZooCam.info jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.zoocam.info. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. Internetová televize ZooCam.info poskytuje živé přenosy z přírody a záznamy videí se zpoplatněným přístupem na bázi měsíčního členství.

2. Uživatelský účet

2.1. Registrace pro uživatele není nutná pro sledování živých přenosů, které jsou zdarma. Pro zpoplatněný obsah v sekcích Zápisník a Dokumenty se uživatel musí registrova. Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt.

2.2. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště (sídlo), adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

3. Služba a její rozsah

3.1. Pro využití služeb nabízených provozovatelem není nutná registrace – viz bod 2. těchto VOP.

3.2. Provozovatel nabízí živé přenosy a záznamy videí, jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. Provozovatel je pouze distributorem hotového videosignálu, za kvalitu videosignálu nese zodpovědnost dodavatel videosignálu.

3.3. Je výslovně zakázáno cokoli kopírovat nebo provozovat neoficiální aktivity spojené s přenosy a záznamy ZooCam.info bez písemného souhlasu provozovatele.

3.4. Sledování přenosů nesmí být užito k veřejné produkci a dále k využívání informací z přenosu pro další média ( internetové portály, zpravodajství ) v reálném čase.

3.5. Placené členství ZooCam.info je zpoplaněno následujícícm způsobem 267 Kč na 3 měsíce, 414 Kč na 6 měsíců, 588 Kč na 12 měsíců. Placené členství zahrnuje přístup k zpoplatněnému obsahu v sekcích Zápisy a Dokumenty, přednostní sledování živých přenosů a možnost čerpat slevy a výhody u partnerů programu ZooCam.info.

3.6. Čerpání slev a výhod je možné pouze pro uživatele zapojené v placeném členství ZooCam.info. Přehled všech slev je dostupný na adrese: https://www.zoocam.info/registrace/slevy-pro-cleny-programu/. Na stejné adrese je pak i formulář pro zažádání o posytnutí slevy. Provozovatel zajistí slevu do 3 pracovních dní od zažádání

4. Reklamace a odstoupení od zaplacené služby

4.1 Uživatel má právo odstoupit bez udání důvodů od placené služby do 14 dnů od provedení objednávky členství. Reklamaci tímto způsobem je nutné doručit ve lhůte 14 dní od objednávky členství na email info@zoocam.info. Uživate dostane zpět platbu v plné výši, pokud reklamaci podal ve lhůtě 14 dn od vytvoření objednávky, a zároveň neobjednal žádnou z nabízených slev pro členy ZooCam.info.

4.2 Odstoupení od smlouvy může uživatel kdykoliv v době svého placeného členství. Odstoupení je nutné učinit písemně elektronicky na email info@zoocam.info nebo poštou na adresu: Brofi s.r.o. , Pičín 29, 26225. Uživateli bude vrácena částka v plné výši za každý nezahájený měsíc svého členství. Rozhodným okamžikem je doručení odstoupení jedním ze zmíněných způsobu v tomto článku.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.zoocam.info.

5.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

5.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje provozovatele:

Adresa pro doručování a kontakt:

Brofi s.r.o. Pičín 29, PSČ: 262 25
IČ: 02940035 DIČ: CZ02940035

Email: info@zoocam.info

Telefon: +420 775 622 655

V Příbrami, dne 1.4.2017[:en]Terms of Services[:de]Terms of Services[:fr]Terms of Services[:es]Terms of Services

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Odebírejte aktuality ze světa přírody

Jednou týdně vás budeme informovat o nejdůležitějších údálostech z dění před kamerami.

Děkujeme Vám. Nyní zkontrolujte vaší emailovou schránku a nastavení potvrďte kliknutím na odkaz.

Pin It on Pinterest

Share This
(Omlouváme se za zobrazovaní reklamních prvků, ale prokliky na partnerské stránky nám pomáhají financovat provoz a aktualizaci ZooCam.info)